Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Dnia 28 grudnia 2012 r. w Bielsku-Białej ABS Investment S.A., zawarł ze Spółką ECOENERGY COMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą Wojkowicach, umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 2,0160 ha położonej w Kłodzku, przy ul. Półwiejskiej 29, oraz maszyny ciągu technologicznego do przerobu mięsa i wyposażenie biurowe.

Zapłata ceny w wysokości 2.000.000,00 zł ma nastąpić do dnia 10 stycznia 2013 r. Emitent zobowiązał się w terminie do siedmiu dni od daty zapłaty całej ceny wydać za protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiot umowy w posiadanie Kupującej, wraz z dokumentacją przedsiębiorstwa i aktami osobowymi.

Więcej w raporcie bieżącym EBI nr 93/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku  <<< kliknij