Zaakceptowanie przez Spółkę ofert sprzedaży akcji w ramach Skupu B i redukcja o 54,04%

Zaakceptowanie przez Spółkę ofert sprzedaży akcji w ramach Skupu B i redukcja o 54,04%

Zarząd Spółki informuje iż otrzymał od akcjonariuszy propozycje odkupu akcji Spółki w ramach Transzy nr 1 i dokonał ich częściowej akceptacji.

Akcjonariusze Spółki, za pośrednictwem odpowiednich formularzy zgłosili do skupu akcji własnych 163.190 akcji Spółki. Tym samym, na postawie Regulaminu Skupu Akcji Własnych (dla Skupu B), Zarząd dokonał redukcji, wg stopy redukcji wynoszącej 54,04%.

Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Transzy nr 1 Skupu B otrzyma na adres e-mail informację o ilości akcji, którą Spółka od niego odkupi oraz terminy na zawarcie transakcji umową cywilnoprawną.

Łączna liczba akcji objętych skupem w ramach Transzy nr 1 wyniesie 74.997 akcji po cenie 1,99 zł za akcję.