Walne zgromadzenie 2013

Walne zgromadzenie 2013

02-2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
 8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowe serii oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu Spółki.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ABS_130201_formularz_glosowania_NWZA

ABS_130201_ogłoszenie_walne-NWZA

ABS_130201_pełnomocnicwo-OF-NWZA

ABS_130201_pełnomocnicwo-OP-NWZA

ABS_130201_ogólna_liczba_akcji

ABS_130201_projekty_uchwał_NWZA

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót