Walne zgromadzenie 2011

Walne zgromadzenie 2011

05-2011

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ABS INVESTMENT S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000368693 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2011 r. na godz. 12.30.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 153 w Bielsku-Białej, z następującym porządkiem obrad:

 

 • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 • Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
 • Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
 • Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2010 r.
 • Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku .
 • Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 • Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok.
 • Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.900.000,00 PLN poprzez emisję 24.000.000 akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki poprzez dodanie w § 21 ustępu 4.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 • Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
 • Wolne wnioski i dyskusja.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

 • Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)”.
 • Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.900.000,00 PLN (cztery milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100).”
 • Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 20000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja”.
 • Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 Statutu: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 20000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00000001 do 24000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”
 • Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu: Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa. Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.
 • Proponowane brzmienie § 21 Statutu:
  • Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.
  • Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
  • Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  • W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.”

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 4 czerwca 2011 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 25 maja 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 6 czerwca 2011 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji,
 • rodzaj i kod akcji,
 • siedzibę i adres Spółki ABS Investment S.A.
 • wartość nominalną akcji,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16, 17 czerwca 2011 r., w godzinach od 8.30 do 15.00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: info@absinvestment.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: info@absinvestment.pl

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 2 czerwca 2011 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: info@absinvestment.pl Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: info@absinvestment.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.absinvestment.pl) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.absinvestment.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: www.absinvestment.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz głosowania
Opinia Zarządu
Projekty uchwał
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Pełnomocnictwo – osoby fizyczne
Pełnomocnictwo – osoby prawne
Raport roczny 2010