EBI 8/2011

EBI 8/2011

31-01-2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 31.01.2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 136/2011, na mocy której dzień 01.02.2011 r. określony został pierwszym dniem notowań następujących instrumentów finansowych Spółki ABS Investment S.A.:
1) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN
2) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN

Treść uchwały:

Uchwała Nr 136/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ABS INVESTMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 1 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ABS INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLABSIN00012”:
a) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji serii A,
b) 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji serii B;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1) na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “ABSINVEST” i oznaczeniem “AIN”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót