EBI 70/2011

EBI 70/2011

12-12-2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 r. otrzymał uchwałę nr 1487/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 grudnia 2011 r., w sprawie wyznaczenia na dzień 15 grudnia 2011 r. pierwszego dnia notowania 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “ABSINVEST” i oznaczeniem “AIN”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót