EBI 69/2011

EBI 69/2011

07-12-2011

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C Spółki ABS Investment S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 06 grudnia 2011 r. złożony został wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowanym terminem pierwszego dnia notowań akcji serii C jest 15 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót