EBI 68/2011

EBI 68/2011

06-12-2011

Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 05 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1472/2011 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót