EBI 67/2011

EBI 67/2011

29-11-2011

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 28 listopada 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

• 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót