EBI 6/2011

EBI 6/2011

28-01-2011

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego ABS Investment S.A. za rok 2010

Zarząd spółki ABS Investment S.A. informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyboru K&F Audit Sp. z o.o., jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010.
K&F Audit Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, figurującym pod numerem ewidencyjnym nr 2946.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót