EBI 61/2011

EBI 61/2011

07-10-2011

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Spółki K&F Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Pana Ireneusza Kurczynę, do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2011 r., jednocześnie polecając Zarządowi podpisanie stosownej umowy.

Spółka K&F Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2946.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót