EBI 58/2011

EBI 58/2011

27-09-2011

Rejestracja akcji serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2011 roku, Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 883/11, na podstawie której postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ABS Investment S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLABSIN00012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym są notowane inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLABSIN00012, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ABS Investment S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do Krajowego Depozytu dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do alternatywnego systemu obrotu, w którym są notowane inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLABSIN00012, nie wcześniej jednak niż w dniu pierwszego notowania tych akcji, wskazanym przez spółkę prowadzącą ten system.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu

powrót