EBI 54/2011

EBI 54/2011

07-09-2011

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 7 września 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 6 września 2011 r., o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W wyniku dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został zwiększony z kwoty 2.500.000,00 PLN do kwoty 4.900.000,00 PLN i obecnie dzieli się na 49.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

a) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Jednocześnie wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian statutu. Tekst jednolity statutu, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej, został przekazany do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót