EBI 43/2011

EBI 43/2011

28-06-2011

Zawarcie umowy nabycia 100% akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. od Spółki RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 informuje, iż w dniu 27 czerwca 2011 r. pomiędzy Emitentem a Spółką RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta Umowa nabycia przez Emitenta 100% akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. będących w posiadaniu RUBICON PARTNERS.

Cenę zakupu Strony ustaliły na poziomie 6.240.000,00 PLN, a zapłata nastąpi poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności z wierzytelnością Emitenta wobec Sprzedającego z tytułu objęcia akcji serii C (raport bieżący nr 42/2011).

W ocenie Zarządu ABS Investment S.A. przeprowadzona transakcja przyczyni się do znaczącego wzrostu wartości Spółki oraz pozwoli na znaczne oszczędności i w konsekwencji wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki. Zawarcie powyższej Umowy stanowi realizację strategicznego planu połączenia obu podmiotów i w konsekwencji osiągnięcia znaczącej pozycji rynkowej wśród firm inwestycyjno-doradczych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Wiceprezes Zarządu

powrót