EBI 42/2011

EBI 42/2011

28-06-2011

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C Spółki ABS Investment S.A. przez RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2011 oraz nr 40/2011 informuje, iż w dniu 27 czerwca 2011 r. pomiędzy Emitentem a Spółką RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta Umowa objęcia akcji serii C Emitenta przez wskazaną wyżej Spółkę.

Na mocy tejże Umowy Kupujący objął, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 24.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN i wartości emisyjnej 0,26 PLN, tj. za łączną kwotę 6.240.000,00 PLN.

Jednocześnie na mocy zawartej Umowy Inwestycyjnej (raport bieżący nr 30/2011) Spółka RUBICON PARTNERS NFI S.A. zobowiązała się przez okres roku od dnia dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii C nie zbywać ich na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej, z wyjątkiem sprzedaży akcji w ramach publicznego, giełdowego obrotu po cenie nie niższej niż 0,40 PLN (czterdzieści groszy) za akcję.

Zawarcie powyższej Umowy objęcia akcji stanowi realizację planu pozyskania strategicznego akcjonariusza jakim jest RUBICON PARTNERS NFI S.A., wzmocnienia wizerunku Spółki na rynku kapitałowym oraz umożliwienia poszerzenia skali działalności ABS Investment S.A. (możliwość realizacji wspólnych projektów).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Wiceprezes Zarządu

powrót