EBI 4/2011

EBI 4/2011

28-01-2011

Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. informuje, że w dniu 27.01.2011 otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały Nr 130/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki ABS INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w ilości 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) w tym:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,
2) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót