EBI 40/2011

EBI 40/2011

21-06-2011

Podjęcie uchwały o emisji akcji serii C na rzecz RUBICON Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011, informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.500.000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 4.900.000,00 PLN (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) to jest o kwotę 2.400.000,00 PLN (dwa miliony czterysta złotych), poprzez emisję 24.000.000 (dwudziestu czterech milionów) akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN. Cenę emisyjną jednej akcji serii C ustalono na 0,26 PLN (dwadzieścia sześć groszy).

Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

• w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,

• w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej na rzecz Spółki RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Stanowi to realizację Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Strony w dniu 23 maja 2011 r., na mocy której Emitent nabędzie 100% udziałów Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót