EBI 39/2011

EBI 39/2011

21-06-2011

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), to jest w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję. Ustalono, iż dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom, którym przysługiwały będą akcje Emitenta w dniu 7 lipca 2011 r. (dzień dywidendy). Natomiast dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 21 lipca 2011 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót