EBI 32/2011

EBI 32/2011

07-06-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku oraz podpisała umowę objęcia 12.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 8,90 zł, to jest za łączną kwotę 106.800,00 zł (sto sześć tysięcy osiemset złotych).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi to realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót