EBI 3/2011

EBI 3/2011

21-01-2011

Nabycie aktywów znaczącej wartości – akcje Inbook S.A.

Na podstawie § 3 ust. pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO oraz w związku podjęciem wiadomości o rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Inbook S.A. w wyniku emisji akcji serii E, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zawiadamia o nabyciu aktywów o istotnej wartości dla Emitenta – akcji spółki Inbook S.A.

ABS Investment S.A. nabył 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset) akcji nowej emisji serii E, a nabycie akcji nastąpiło po cenie emisyjnej równej 0,10 ( dziesięć groszy) za jedną akcję. Po dokonanej rejestracji podwyższenia kapitału ABS zwiększył liczbę posiadanych akcji Inbook S.A. do 5 mln szt, które stanowią 8,2 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 5,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wraz z podmiotami zależnymi ABS posiada 5.260.000 szt akcji Inbook, które stanowią 8,63 % kapitału zakładowego Inbook i uprawniają do 5.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, co stanowi 5, 78 % ogólnej liczby głosów.

Są to aktywa o istotnej wartości dla emitenta, wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. ABS traktuje inwestycję w Inbook jako inwestycję strategiczną, jest to ważny element strategii ABS, zakładającej budowę partnerskiej grupy spółek o komplementarnych usługach, a następnie ich rozwój m.in. poprzez współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami z portfela.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót