EBI 31/2011

EBI 31/2011

25-05-2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2011 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2011 r. na godz. 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2010 r.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku .
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok.
 14. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.900.000,00 PLN poprzez emisję 24.000.000 akcji na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki poprzez dodanie w § 21 ustępu 4.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI:

formularz głosowania
opinia Zarządu
projekty uchwał
sprawozdanie Rady Nadzorczej
pełnomocnictwo – osoby fizyczne
pełnomocnictwo – osoby prawne
raport roczny 2010

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót