EBI 30/2011

EBI 30/2011

24-05-2011

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2011 z dnia 21 marca 2011 r., Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 maja 2011 r. Spółka zawarła ze Spółką Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Umowę Inwestycyjną dotyczący zakupu 100% akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Zakup akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. nastąpi poprzez podniesienie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz cenie emisyjnej 0,26 PLN (dwadzieścia sześć groszy) każda akcja, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Spółka Rubicon Partners NFI S.A. obejmie akcje serii C Emitenta w zamian za wkłady pieniężne, po wartości emisyjnej akcji, a zapłata nastąpi poprzez dokonanie potrącenia z wierzytelnością Spółki za akcje BBC S.A. Powyższa transakcja zostanie zrealizowana pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ABS Investment S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C.

Mocą Umowy Inwestor zobowiązał się przez okres roku od dnia dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii C nie zbywać ich na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej, z wyjątkiem sprzedaży akcji w ramach publicznego, giełdowego obrotu po cenie nie niższej niż 0,40 PLN (czterdzieści groszy) za akcję.

W ocenie Zarządu ABS Investment S.A. zawarcie przedmiotowej Umowy i dokonanie wskazanej w niej transakcji zakupu 100% akcji BBC S.A. przyczyni się do znaczącego wzrostu wartości Spółki i wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie Pozyskanie strategicznego akcjonariusza jakim jest Rubicon Partners NFI S.A. wzmocni wizerunek Spółki na rynku kapitałowym oraz umożliwi poszerzenie skali działalności ABS Investment S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót