EBI 28/2011

EBI 28/2011

18-05-2011

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Profit Partners Lubowiecka, Polański Spółka Jawna przez ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 17 maja 2011 r. Spółka wraz z Profit Partners Lubowiecka, Polański Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Profit Partners) zawarła List Intencyjny dotyczący przejęcia Spółki Profit Partners.

Profit Partners działa na rynku doradztwa inwestycyjno – finansowego od 2000 roku, początkowo jako spółka cywilna, a od grudnia 2007 r. jako spółka jawna. Początkowo działalność Profit Partners miała charakter lokalny, obecnie działania Spółki mają zasięg ogólnopolski.
Profit Partners świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i doradztwa dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Spółka pomaga skutecznie pozyskiwać środki finansowe na realizację projektów i inwestycji z kredytów bankowych, programów Unii Europejskiej, programów krajowych i innych źródeł. Profit Partners jest zdecydowanym liderem na rynku regionalnym w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego (dotacje, studia wykonalności, analizy ekonomiczne, procedury środowiskowe). Działalność Profit Partners jest wysoko rentowna, firma wykazuje regularne zyski z działalności.

Celem planowanej transakcji jest zwiększenie kapitalizacji, zwiększenie skali przychodów, pozyskanie nowych klientów poprzez komplementarność usług z ABS Investment S.A., i znaczne rozszerzenie oferty. Planowana transakcja jest wynikiem konsekwentnej strategii ABS Investment S.A ukierunkowanej na osiągnięcie znaczącej pozycji rynkowej wśród firm inwestycyjno-doradczych.

Przejęcie Profit Partners ma nastąpić poprzez emisję obligacji zamiennych i objęcie nowych akcji ABS Investment S.A. przez wspólników Spółki. Ostateczna decyzja w sprawie przejęcia Profit Partners przez ABS Investment S.A. uzależniona jest od podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Negocjacje dotyczące ceny transakcji rozpoczną się po dokonaniu aktualnej wyceny wartości Profit Partners, zleconej przez ABS Investment S.A. niezależnemu audytorowi. Zakończenie procesu połączenia Profit Partners z ABS Investment S.A. powinno nastąpić do końca bieżącego roku.

W ocenie Zarządu ABS Investment S.A. planowana transakcja przyczyni się do znaczącego wzrostu wartości firmy i wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki. Pozyskanie nowego akcjonariusza wzmocni wizerunek Spółki na rynku kapitałowym oraz umożliwi poszerzenie skali działalności ABS Investment S.A.

Dodatkowo Zarząd ABS Investment S.A podkreśla, że Profit Partners to druga firma obok Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A., z którą Emitent planuje się połączyć w tym roku, co wpłynąć ma na znaczne zwiększenie skali działania. Profit Partners jest uznaną marką na rynku usług finansowych w regionie, prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do BBC S.A. Profit Partners świadczy głównie usługi dla sektora publicznego natomiast wśród klientów BBC S.A. dominują podmioty gospodarcze – istnieje więc pełna komplementarność działań na rynku usług finansowych. Planowana transakcja pozwoli na skonsolidowanie obszarów działania obu podmiotów, a co się z tym wiąże – uzyskanie pozycji lidera na regionalnym rynku doradztwa inwestycyjno – finansowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót