EBI 23/2011

EBI 23/2011

29-04-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2011 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki BM Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz podpisała umowę objęcia 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 9,00 PLN każda akcja, to jest za łączną kwotę 45.000,00 PLN (czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi to realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót