EBI 22/2011

EBI 22/2011

29-04-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2011 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki Art NEW media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz podpisała umowę objęcia 46.996 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, to jest za łączną kwotę 46.996,00 PLN (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż Art NEW media Spółka Akcyjna jest Spółką notowaną na rynku NewConnect, a powyższa transakcja stanowi realizację podstawowego profilu działalności Emitenta, jakim są bezpośrednie inwestycje kapitałowe w spółkach notowanych na NewConnect i GPW.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót