EBI 2/2011

EBI 2/2011

21-01-2011

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 stycznia 2011 roku Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych:
1) 5.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
2) 20.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót