EBI 17/2011

EBI 17/2011

05-04-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2011 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki Uboat-Line Spółka Akcyjna oraz podpisała umowę objęcia 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, to jest za łączną kwotę 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi to realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót