EBI 16/2011

EBI 16/2011

22-03-2011

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki dot. oceny wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia części zysku netto za rok 2010 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 21 marca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie części zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010, tj. kwotę 250.000,00 zł na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy, zgodnie w wnioskiem Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zawnioskowaniu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o określenie sposobu przeznaczenia zysku zgodnie z propozycją Zarządu.

Jest to realizacja strategii, jaką zapowiadała Spółka. W ocenie Zarządu, informacja o podjęciu powyższej uchwały może mieć wpływ na cenę akcji w związku z czym została podana do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót