EBI 15/2011

EBI 15/2011

21-03-2011

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. przez ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 21 marca 2011 r. Spółka zawarła ze Spółką Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie List Intencyjny dotyczący zakupu 100% akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. działa na rynku od 2000 roku, jest częścią grupy finansowo-inwestycyjnej RUBICON Partners NFI S.A. Świadczy usługi ekonomiczno-finansowe i consultingowe, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania finansowania w formie dotacji budżetowych i unijnych, wycen majątkowych i finansowych, analiz finansowych i business planów dla potrzeb uzyskania finansowania zewnętrznego. Lista klientów Spółki to podmioty gospodarcze od mikroprzedsiębiorstw do firm dużych – liderów w swojej branży. Spółka osiąga bardzo duże sukcesy w zakresie zdobywania finansowania unijnego oraz innych dostępnych środków pomocowych – dla swoich klientów Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. pozyskało już ponad 300 mln złotych dotacji, wypracowując w 2010 roku 0,88 mln zł zysku brutto przy przychodach na poziomie 2,9 mln zł (odpowiednio 0,77 mln zł zysku i 2,7 mln zł przychodów w 2009 roku).

Celem planowanej transakcji jest zwiększenie kapitalizacji, zwiększenie skali przychodów, pozyskanie nowych klientów poprzez komplementarność usług, rozszerzenie oferty usług oraz dążenie do osiągnięcia znaczącej pozycji rynkowej wśród firm inwestycyjno-doradczych. Docelowo planowane jest połączenie obu Spółek.

Zakup 100% akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. nastąpi poprzez emisję nowych akcji ABS Investment S.A.

Negocjacje dotyczące ceny transakcji rozpoczną się po dokonaniu aktualnej analizy wyceny wartości Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., zleconej przez Emitenta niezależnemu biegłemu. Ostateczny kształt połączenia obu Spółek Strony chcą wypracować do końca II kwartału bieżącego roku, natomiast zakończenie procesu połączenia powinno nastąpić na początku przyszłego roku.

W ocenie Zarządu ABS Investment S.A. planowana transakcja przyczyni się do znaczącego wzrostu wartości Spółki, oraz pozwoli na znaczne oszczędności i w konsekwencji wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki. Pozyskanie strategicznego akcjonariusza jakim jest Rubicon Partners NFI S.A. wzmocni wizerunek Spółki na rynku kapitałowym oraz umożliwi poszerzenie skali działalności ABS Investment S.A. (możliwość realizacji wspólnych projektów).

Dodatkowo Zarząd Emitenta wskazuje na efekt marketingowy – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest znaną marką na rynku usług finansowych w regionie, a ABS Investment S.A. – rozpoznawalną marką na rynku kapitałowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót