EBI 14/2011

EBI 14/2011

25-02-2011

Objęcie akcji serii B Spółki LS Tech-Homes S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 25 lutego 2011 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna oraz podpisała umowę objęcia 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 0600000, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, to jest za łączną kwotę 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).

Objęcie ww. udziałów stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie świadczenia usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki powstałej z przekształcenia LS TECH-HOMES Sp. z o.o. w spółkę akcyjną do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż doszło do nabycia aktywów o istotnej wartości dla Spółki ABS Investment S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót