EBI 10/2011

EBI 10/2011

01-02-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. przez prokurenta Spółki umowy z LS TECH-HOMES Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Emitenta usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki powstałej z przekształcenia LS TECH-HOMES Sp. z o.o. w spółkę akcyjną do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi to realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót