Podpisanie umowy z WZSAM S.A.

Podpisanie umowy z WZSAM S.A.

W dniu 16 lipca 2012 r. ABS przyjął ofertę Spółki WZSAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Rychwałdzie oraz podpisała umowę objęcia 57.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,75 zł, to jest za łączną kwotę 99.750,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 27/2012