Podpisanie umowy z Agrotour S.A.

Podpisanie umowy z Agrotour S.A.

W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki Agrotour Spółka Akcyjna z siedzibą w Mnichu oraz podpisała umowę objęcia 238.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,05 zł, to jest za łączną kwotę 249.900,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 7/2012