Podpisanie umowy objęcia akcji Best4youKids S.A.

Podpisanie umowy objęcia akcji Best4youKids S.A.

W dniu 18 października 2012 r. Emitent przyjął ofertę Spółki Best4youKids Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzywaczce oraz podpisał umowę objęcia 90.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,10 zł, to jest za łączną kwotę 99.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI 67/2012