Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 12:00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Link do pełnej treści wraz z załącznikami