Objęcie akcji LEASING-EXPERTS S.A.

Objęcie akcji LEASING-EXPERTS S.A.

W dniu 5 lutego 2013 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz podpisała umowę objęcia 153.847 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,65 zł, tj. za łączną kwotę 100.000,55 zł (sto tysięcy złotych 55/100).