Zarys strategii

Zarys strategii

 

 1. Ścisła współpraca z Partnerami Strategicznymi reprezentującymi różne dziedziny, umożliwiająca świadczenie kompleksowej obsługi spółek wchodzących w skład portfela.
 2. Inwestycje w podmioty współpracujące z firmami z grupy ABS w określonym horyzoncie czasowym, dobrze znane, charakteryzujące się dobrą sytuacją finansową, prowadzące działalność komplementarną w stosunku do ABS Investment S.A.
 3. Inwestycje tylko w spółki akcyjne notowane na rynku publicznym, bądź mające zadebiutować na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.
 4. Inwestycje w spółki rentowne, dojrzałe, prowadzone przez doświadczonych managerów.
 5. Inwestycje w projekty, w których osoby zarządzające mają wysokie kwalifikacje oraz są akcjonariuszami zarządzanych spółek.
 6. W ramach działań inwestycyjnych, występuje ścisła współpraca z akcjonariuszami mniejszościowymi. Poziom inwestycji w Spółce jest atrakcyjny i równy dla wszystkich.
 7. Środki pozyskane z emisji są wydatkowane w sposób przejrzysty, skonkretyzowany i zgodny z zamierzonymi celami Spółki.
 8. Planowana kwota inwestycji ABS Investment S.A. w każdy przygotowywany projekt będzie oscylować w granicach od 100.000,-PLN (sto tysięcy złotych) do 300.000,-PLN (trzysta tysięcy złotych).
 9. Spółka realizuje rzetelną politykę informacyjną.
 10. Spółka generuje niskie koszty funkcjonowania dzięki Partnerom Strategicznym realizującym usługi przez outsourcing na rzecz Emitenta.
 11. Oferowanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem firm z portfela inwestycyjnego na poziomie finansowym: dotacje, audyty, księgowość, doradztwo prawno – podatkowe, zarządzanie sprzedażą i polityką rozwoju, budowanie strategii.
 12. Portfel inwestycyjny składający się w znacznym stopniu ze spółek gwarantujących wypłatę dywidendy.
 13. Wzrost wartości firm z portfela inwestycyjnego ABS powoduje wzrost wartości Spółki ABS Investment S.A. co wiąże się z ponadprzeciętnymi wzrostami z inwestycji dla akcjonariuszy.