Podpisanie umowy z Robinson Europe S.A.

Podpisanie umowy z Robinson Europe S.A.

W dniu 17 stycznia 2012 r. Emitent przyjął ofertę Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz podpisał umowę objęcia 26.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 5,50 zł, to jest za łączną kwotę 143.000,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące złotych).