Pierwsze notowanie akcji serii C

Pierwsze notowanie akcji serii C

W dniu 9 listopada 2011 r. do siedziby Emitenta wpłynęło porozumienie zawarte w dniu 7 listopada 2011 r. pomiędzy ABS Investment S.A. a Spółką SferaNet Sp z o.o., na mocy którego Strony rozwiązały wiążącą je umowę z dnia 19 maja 2011 r., ze skutkiem natychmiastowym.