Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

W dniu 31 grudnia 2012 r. ABS zawarł z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (spółka zależna od ABS) umowę nabycia 100 udziałów spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Nabyte udziały stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Strony ustaliły cenę umowną nabycia udziałów na łączną kwotę 950.000,00 zł.