Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja “CAPITAL” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje przez spółkę zależną

Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja “CAPITAL” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje przez spółkę zależną

W dniu 10 sierpnia 2012 r. Spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zawarła z Panem Romanem Gabrysiem umowę nabycia 100 udziałów Spółki Korporacja “CAPITAL” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Nabyte udziały stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Strony ustaliły cenę umowną nabycia udziałów na łączną kwotę 750.000,00 zł.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI 40/2012