ESPI 8/2012

ESPI 8/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 18-05-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18.05.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach nabycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

  1. W dniu 26 kwietnia 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 60000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
  2. W dniu 27 kwietnia 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 3750 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
  3. W dniu 7 maja 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 3500 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
  4. W dniu 11 maja 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 15100 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
  5. W dniu 16 maja 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 12500 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 94.850 akcji Emitenta po średniej cenie 0,24 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
18-05-2012 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu
powrót