ESPI 6/2012

ESPI 6/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 16-02-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 16.02.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Macieja Dudka, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach sprzedaży akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

  1. 1. W dniu 14 lutego 2012 r. Maciej Dudek sprzedał na mocy zawartych umów cywilnoprawnych 104.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
16-02-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót