ESPI 5/2013

ESPI 5/2013

Raport RB-W_ASO

Data sporządzenia: 01-02-2013

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 lutego 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowe serii oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
01-02-2013    Sławomir Jarosz    Prezes Zarządu