ESPI 5/2012

ESPI 5/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 15-02-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 15.02.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach nabycia i zbycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

  1. W dniu 9 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 713 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;
  2. W dniu 10 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 1587 akcji Spółki po średniej cenie 0,32 zł za akcję;
  3. W dniu 10 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 3500 akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję;
  4. W dniu 10 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 14700 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
  5. W dniu 10 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 11000 akcji Spółki po średniej cenie 0,29 zł za akcję;
  6. W dniu 13 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz sprzedał 14500 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
  7. W dniu 13 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 6500 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;
  8. W dniu 14 lutego 2012 r. Sławomir Jarosz, na mocy zawartej umowy cywilnoprawnej nabył 52000 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 52.500 akcji Emitenta po średniej cenie 0,30 zł oraz sprzedaży 14.500 akcji Emitenta po średniej cenie 0,30 zł za akcję, a na mocy umowy cywilnoprawnej dokonano nabycia 52.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,28 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
15-02-2012 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu
powrót