ESPI 4/2013

ESPI 4/2013

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 30 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Tomasza Dominiaka, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji sprzedaży i nabycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 13 sierpnia 2012 r. Tomasz Dominiak sprzedał 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
2. W dniu 21 sierpnia 2012 r. Tomasz Dominiak sprzedał 20.200 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
3. W dniu 28 września 2012 r. Tomasz Dominiak sprzedał 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
4. W dniu 6 listopada 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 470 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
5. W dniu 6 grudnia 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 5.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano sprzedaży 40.200 akcji Emitenta po średniej cenie 0,25 zł za akcję oraz nabycia 5.970 akcji Emitenta po średniej cenie 0,24 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).