ESPI 4/2012

ESPI 4/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 30-01-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 30.01.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez byłego członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Jerzego Pryszcza, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach nabycia i zbycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

  1. W dniu 19.05.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 20.000 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,25 zł za akcje;
  2. W dniu 24.05.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 10.000 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,25 zł za akcje;
  3. W dniu 24.06.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 9.800 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,28 zł za akcje;
  4. W dniu 07.07.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 1.940 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,30 zł za akcje;
  5. W dniu 08.07.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 2.000 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,29 zł za akcje;
  6. W dniu 11.07.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 5.260 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,30 zł za akcje;
  7. W dniu 10.08.2011 r. Jerzy Pryszcz nabył 500 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,27 zł za akcje;
  8. W dniu 30.08.2011 r. Jerzy Pryszcz zbył 11.500 sztuk akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,30 zł za akcje;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano zbycia 60.500 sztuk akcji ABS Investment S.A. i nabycia 500 sztuk akcji ABS Investment S.A.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
30-01-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót