ESPI 3/2012

ESPI 3/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 19-01-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 19.01.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Macieja Dudka, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach sprzedaży akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

  1. W dniu 2 marca 2011 r. Maciej Dudek sprzedał 10.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,23 zł za akcję;
  2. W dniu 7 marca 2011 r. Maciej Dudek sprzedał 11.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,22 zł za akcję;
  3. W dniu 14 marca 2011 r. Maciej Dudek sprzedał 50.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,21 zł za akcję;
  4. W dniu 31 sierpnia 2011 r. Maciej Dudek sprzedał 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję.

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano sprzedaży 82.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,23 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
19-01-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót