ESPI 18/2013

ESPI 18/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 13-08-2013

Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Marcina Majkowskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ABS INVESTMENT S.A.

Pan Marcin Majkowski zawiadamia, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą 490.000 akcji Spółki w dniu 8 sierpnia 2013 r. po cenie 0,19 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect.

Przed dokonaniem transakcji, Pan Marcin Majkowski posiadał 4.066.923 akcji stanowiących 5,08% kapitału zakładowego ABS INVESTMENT S.A. i uprawniających do wykonywania 4.066.923 głosów, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, Pan Marcin Majkowski posiada 3.576.923 akcji stanowiących 4,47% kapitału zakładowego ABS INVESTMENT S.A. i uprawniających do wykonywania 3.576.923 głosów, co stanowi 4,47% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki ABS INVESTMENT S.A., a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
13-08-2013 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu