ESPI 18/2012

ESPI 18/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 13-08-2012

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Bogdana Pukowca, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 24 kwietnia 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 44.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,23 zł za akcję;
2. W dniu 2 maja 2012 r. Bogdan Pukowiec sprzedał 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
3. W dniu 2 maja 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
4. W dniu 11 maja 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
5. W dniu 15 maja 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
6. W dniu 17 maja 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 9.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
7. W dniu 24 maja 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
8. W dniu 1 czerwca 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
9. W dniu 25 czerwca 2012 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
10. W dniu 8 sierpnia 2012 r. Bogdan Pukowiec, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej sprzedał 80.666 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 69.000 akcji oraz sprzedaży 5.000 akcji Emitenta, natomiast w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej dokonano sprzedaży 80.666 akcji Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
13-08-2012    Sławomir Jarosz    Prezes Zarządu
powrót